ОБЩИ   УСЛОВИЯ   ПРИ  ПОСЕЩЕНИЕ   В   КЪЩА   ЗА   ГОСТИ   “СИЕСТА“

Молим Ви, внимателно да прочетете настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за ползването на къща за гости“СИЕСТА“ – с. Голям върбовник,  преди да направите резервация. Спазването на правилата ще подсигури Вашата приятна и безпроблемна почивка при нас.

I. Настаняване.

Къща за гости “Сиеста“ е туристически обект по смисъла на чл. 123, ал. (2) от Закона за туризма /ЗТ/, място за настаняване клас “Б”,

“къща за гости” е сграда с ниска етажност в архитектурен стил, съответстващ на облика на селището и/или е обвързан с неговата история, която разполага с максимум 10 стаи за настаняване. Гостите ползват общи помещения, като: всекидневна, трапезария или място за хранене и място за отдих в двора. Обектът се стопанисва от домакини, които   живеят в същата сграда или в съседство и се грижат за обслужването.

 • Настаняването се извършва при следните условия:

– предварително направена резервация от Ваша страна;
– без предварителна резервация, на място при наличие на свободни места за настаняване в туристическия обект.

 • Настаняването и освобождаването в къща за гости “Сиеста“ се извършват в следния часови интервал:

– настаняване в обекта след 14:00 часа;
– освобождаване на обекта до 12:00 часа.

При наличие на непредвидени обстоятелства, които Ви възпрепятстват се допуска отклонение от посочените часови интервали:

– за настаняване до 2 часа;
– за освобождаване до 1 час.

 • При настаняване от всички наши гости се изисква документ за самоличност (лична карта,паспорт) и други, съобразно изискванията на Закона за туризма /ЗТ/, чл. 116, (1) Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма, при реда и условията на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. При отказ от Ваша страна за вписване на задължителните лични данни, няма да Ви се предостави съответната услуга за настаняване в къща за гости “Сиеста“.

II. Вътрешен ред при използването на материално-техническата база в туристическия обект, къща за гости “Сиеста“.

 • Къща за гости “Сиеста“, разполага с обособено място за престой и паркиране, което се намира пред туристическия обект. Паркирането и престоят се извършва по реда и условията определени от собствениците на имота.
 • Не се допускат паркирането и престоятна каравани, кемпери и други пътни превозни средства на територията на туристическия обект без разрешение от собственика или от упълномощеното от него лице, което осъществява настаняването.
 • Клиентите се задължават да се държат по начин, който да не пречи на други клиенти или да уронва престижа и доброто име на обекта.
 • Незаконни или неморални дейности, като хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни товари, притежание или употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!
 • При нарушаване на обществения ред(силен шум след 22 часа и други) и подаден сигнал към служители на Полицията, гостите на къща за гости “Сиеста“, поемат цялата отговорност по разрешаване на казуса. Ако, органите на реда наложат санкции, глоби, актове и други наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, отговорни за установените нарушения. Уведомяваме Ви, че съгласно действащото българско законодателство, Законът за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, чл. 24, ал.1 административнонаказателната отговорност е лична!
 • Забранено е разместването на предмети и вещи от определените за целта им места.
 • При използването на санитарно-хигиенните възли в общите и индивидуални помещения на територията на туристическия обект, трябва да се спазват всички изисквания за използване им, както и да не се изхвърлят отпадъци и неразградими предмети в тоалетните чинии.
 • При използването на отоплителните съоръжения през зимния сезон и охладителните през летния, да се спазват изискванията за тяхната употреба.
 • Всички клиенти са длъжни да опазват собствеността си. Собствениците на туристическия обект, не носят отговорност за загубени или откраднати вещи по време на престоя Ви. Туристическият обект се намира под 24 часово видео наблюдение.
 • Всички лица настанени в туристическия обект са длъжни да опазват материално-техническата база, да не предизвикват умишлено вреди или такива настъпили по непредпазливост от тяхна страна, да използват всички технически съоръжения само и единствено според тяхното предназначение. При напускане на обекта клиентите са длъжни да го оставят в състоянието, в което са го заварили при настаняването им. За всички нанесени материални вреди, действия или бездействия, които водят до унищожаването на вещи и други на територията на туристическия обект, клиентите носят цялата отговорност, като заплащат стойността на увредените или унищожени материално-технически съоръжения. Тези от тях, които подлежат на ремонт, същият се осъществява за сметка на клиентите. При отказ от заплащане от страна на лицата, които са нанесли щети върху материално-техническата база на територията на туристическия обект, ще бъде потърсена отговорност по реда и условията на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, чл. 82, обезщетението обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. Но ако длъжникът е бил недобросъвестен, той отговаря за всички преки и непосредствени вреди.

III. Клиенти на туристическия обект.

         Броят на настанените лица в обекта (възрастни и деца) по време на престоя им в къща за гости ‘Сиеста“, не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението за резервация.

 • Ако броят на посетителите надхвърля посочените изисквания и/или заявения брой в резервацията, същата ще бъде анулирана, като гостите дължат обезщетение на собствениците на туристическия обект или на упълномощеното от тях лице, което осъществява настаняването, в размер на 20% от общата сумата за направената резервация.
 • Собственикът на къща за гости “Сиеста“,не носи отговорност за произшествия с децата на гостите, настъпили в рамките на туристическия обект и извън него. Доброто здраве и състояние на децата са отговорност на техните родители.
 • Гостите на територията на туристическия обект запазват всички свои законни права в качеството си на потребители, които имат съгласно действащото законодателство по Закона за туризма, Закона за защита на потребителите и други.

IV. Храна и консумация.

 • Клиенти на туристическия обект имат право на консумация на собствена храна и напитки, които могат да внасят в общите и индивидуални помещения.
 • Туристическия обект разполага с кухненски и помощни помещения, които са на разположение на нашите клиенти, същите могат да бъдат използвани свободно, при спазване на всички изисквания за безопасност.
 • При желание от страна на нашите клиенти при организирани или групови мероприятия, може да се осигурят храна и напитки със съдействието на служители на къща за гости “Сиеста“.
 • Всичко допълнително, като консумация на храна и напитки, както и предлагане на допълнителни услуги извън тези регламентирани в предварителната цена за брой нощувка или ценови пакет, се заплащат отделно от клиентите на място или по банков път преди и по време на тяхното посещение в туристическия обект.
 • За всички стоки и услуги предлагани в туристическия обект, попадащи в общия регламент и предварително ценообразувани, се предоставя ценоразпис за тях, поставен на видно място в обекта.

V.Плащане.

 • Сумата за престоя и нощувките в къща за гости “Сиеста“, съгласно направената резервация, се заплаща предварително в рамките на 24 часа (един ден) след направената резервация.
 • Клиентите дължат 100% стойносттаза направената от тях резервация, предварително.
 • При организирани мероприятия над 8 души или при наемане на целия туристически обект се заплаща предварително 50% от общата стойност на сумата за направената резервация за нощувки, както и 50% от общата стойност при наличие на консумация извън тази определена в общия регламент при настаняване в туристическия обект.
 • Сумата при предварителна резервация се заплаща по банков път, а именно:

Банка  ДСК клон Дупница

IBAN BG79STSA93000015907832

Валута: BGN

Получател: Венко Тодоров Кацаров

или при посещение без предварителна резервация на място на собствениците на туристическия обект или на упълномощено от тях лице, което осъществява настаняването в туристическия обект.

  VI.          Право на достъп

Къща за гости “Сиеста“ и цялата нейна собственост са на разположение за пълноценно ползване от гостите по време на наемния период. Собственикът, представител на собственика, други служители и/или изпълнители в туристическия обект имат право на безпрепятствен достъп до собствеността и нейните съоръжения – за поддръжка на дома, градината, комуналните услуги и други допълнителни услуги, поискани от гостите.

VII. Резервации.

          За прекратяване на потвърдена резервация е необходимо гостите да изпратят писмено уведомление за отказ на електронната поща на къща за гости “Сиеста“ –  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

VIII. Жалби на клиентите.

         Предприемаме всички възможни мерки, за да осигурим на нашите гости приятен и безпроблемен престой. За всякакви проблеми по време на наемния период е необходимо гостите да уведомят собственика или представител на собственика, които веднага ще се постараят да отстранят проблема. Условие за удовлетворяване жалбата на гостите е за нея да бъде съобщено своевременно и докато гостите са на място. В случай, че няма постъпили оплаквания по време на наемния период и престоя на гостите в туристическия обект, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си и поради това не са подали оплаквания и жалби към собственика на обекта.

VIII. Приемане на общите условия.

С потвърждаването на резервацията ВСИЧКИ клиентите заявяват, че са прочели, разбрали и приели настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за ползването на къща за гости “Сиеста“ и са съгласни с тях!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ  са поставени на видно място в близост до входа на туристическия обект, както и на официалния сайт на къща за гости “Сиеста“.

Защита на личните данни

Уважаеми клиенти,във връзка с GDPR РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА,насочен към осигуряване на по-голяма защита на личните данни на всеки един гражданин на Европейския съюз, Ви уведомяваме, че личните данни, които ни предоставяте, е единствено с цел обработка на запитването Ви и евентуално реализиране на резервация. Ние уважаваме личните Ви данни и гарантираме поверителността им. Попълвайки празните полета, Вие декларирате съгласието си за за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Използване за каквито и да било други цели не се извършва. Вашите лични данни се обработват съгласно действащите българско и европейско законодателство, както и Политиката за защита на личните данни.

Държим да Ви информираме за правото Ви по всяко едно време да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, с каква цел се съхраняват, както и за възможността за оттегляне на съгласието Ви за бъдещ период.
Можете да се свържете с длъжностното ни лице по защита на личните данни по удобен за Вас начин – по имейл или телефон: тел.  0878614002, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Един добър избор за почивка

Добре дошли във вила за гости Сиеста !

Самостоятелна вила в с. Голям Върбовник, на 10 км от Дупница и парк Рила, на 5 км от магистрала София - Кулата, отбивката за Кюстендил, на изключително тихо и спокойно място.
Вилата е на три етажа: първи етаж - две спални, баня и тоалетна; втори етаж - две спални с тераси, баня и тоалетна; трети етаж - обширен лофт с кухня, с готварска печка, микровълнова, хладилник, кафе машина,телескоп и др. Резервирай сега
Извън вилата разполагаме с обширен двор с басейн, детски кът, навес, барбекю, маса за тенис.
Вилата е подходяща за групови събирания с оптимален капацитет осем възрастни (при необходимост до десет), с възможност и за две малки деца (кошарки).
Посочената цена е за целия обект, не се отдават отделни помещения. 

 

 

© Сиеста 2019. Всички права запазени.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Нашият сайт използва 'бисквитки' (cookies) За да разберете повече за бисквитките, които използваме и как да ги изтриете, вижте нашата политика за поверителност. политика за поверителност..

  Приемам бисквитки от този сайт.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk